Finansowanie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu: VII - Transport przyjazny środowisku,
Działania: 7.4 - Rozwój transportu intermodalnego. 

Wartość całkowita projektu: 25 912 282,56 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności):
9 428 007,03 PLN