Program Infrastruktura i Środowisko

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowane są istotne inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

Program ma na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 37,7 mld euro, z czego wkład unijny to 28,3 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,4 mld euro.

Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco:

  • transport – 19,6 mld euro
  • środowisko – 5,1 mld euro
  • energetyka – 1,7 mld euro
  • szkolnictwo wyższe – 586,5 mln euro
  • kultura – 533,6 mln euro
  • zdrowie – 395,5 mln euro

Jednym z 15 priorytetów realizowanych w ramach programu jest transport przyjazny środowisku, na który przeznaczono środki w wysokości – 11 589,5 mln euro (w tym 7 676,0 mln euro z FS). W ramach tego priorytetu dofinansowany jest projekt „Budowa i wyposażenie kolejowego terminala intermodalnego na stacji Poznań-Franowo - Etap 1A”. Inwestycja ta przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Polski i regionu Wielkopolski  poprzez rozwój infrastruktury technicznej.

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można znaleźć na stronie internetowej:  www.pois.gov.pl

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA:  MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA: MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ  

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH